FN:s barnkonvention

fn-hej-sverige

Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om Barnets rättigheter är ett traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 193 länder har ratificerat konventionen. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera FN:s barnkonvention.

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen skall gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

För oss som arbetar med barn till fängelsedömda föräldrar beaktar vi särskilt:

artikel 2 – ”Alla barn har samma rättigheter och lika  värde. Ingen fÃ¥r diskrimineras.”

artikel 3 – ”Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”

artikel 9 - ” Ett barn skall inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från    föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.”

artikel 12 – ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frÃ¥gor som rör henne/honom. Barnets Ã¥sikt skall beaktas i förhÃ¥llande till barnets Ã¥lder och mognad.”

106_6222513473_9625_n234_18854128473_7763_n