Stadgar

stadgar

STADGAR FöR FöRENINGEN CHILDREN OF PRISONERS

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Children of Prisoners (C.O.P.)

Children of Prisoners är en ekumenisk, politiskt obunden ideell organisation för socialt arbete på kristen grund.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tydliggöra och arbeta för de rättigheter barn till fängelsedömda föräldrar har, dels i Sverige men främst i länder där utvecklingsinsatser behövs.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att vara ett språkrör för barn till fängelsedömda föräldrar och framföra deras rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Föreningen vill genom kunskapsspridning och påverkansarbete eftersträva att minska den sociala stigmatiseringen av dessa barn samt genom praktiskt arbete bistå med hjälpinsatser för denna målgrupp.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige.

§ 4 Medlemsskap

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som vill verka och stödja föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens värderingar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem betalar den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet om minst 100 kr per år.

§ 6 Samarbetsavtal

Samarbetsavtal kan tecknas med andra organisationer med liknande värderingar efter godkännande av styrelsen.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljer styrelse ersättare i dennes ställe fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att föreningens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå.

§ 10 Revisor

Revisor utses årligen av styrelsen.

§ 11 Firmatecknare

 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och ledamot som därtill utses.

§ 12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast en månad före ordinarie årsmöte och senast sju dagar före extra årsmöte. Önskar medlem att ett ärende behandlas, bör detta vara styrelsen tillhanda senast två vecka innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande  verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter, där hälften av ordinarie styrelseledamöter väljs på ett år och övriga på två år.

13. Val av revisor samt suppleant.

14. Val av minst två personer till valberedningen, jämte en suppleant.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hölls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 14 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Medlem har rösträtt först efter att medlemskapet varit aktivt i tre månader.

§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 17 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall muntligen eller skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 18 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 19 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte eller välgörande ändamål.

Kopia av det årsmötesprotokollet som innehåller beslut om föreningens upplösande skall därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.